Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím mobilní aplikace BETCOMANDO (dále jen „Aplikace“) mezi

mnou

Filipem Domorádem

se sídlem Harmonická 1384/13, 158 00, Praha 5 - Stodůlky,

IČ: 72860791,

DIČ: CZ7803023437

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Prahy 13

Adresa pro doručování: Filip Domorád, Harmonická 1384/13, 158 00, Praha 5 - Stodůlky

Kontaktní e-mail: ceo@betcomando.com

jako poskytovatelem

a vámi jako uživatelem

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smlouvou o poskytování služeb se zavazujeme poskytnout vám službu specifikovanou níže a objednanou ve vaší objednávce, a vy se zavazujete zaplatit nám za tuto službu cenu uvedenou v objednávce. Cena za službu (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s jejím dodáním a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.

 

1.2. Jakou službu vám poskytujeme 

Naší službou je zasílání tipů na výsledky fotbalových utkání po celém světě (dále jen „tipy“) vám jako uživateli za kredity, které od nás v rámci této služby za úplatu obdržíte. Zaslané tipy mají pouze doporučující charakter a neodpovídáme za žádnou škodu, která vznikla, ať už přímo či nepřímo, použitím případného nesprávného tipu či jakékoliv informace z naší Aplikace.

Pro využívání služeb poskytovatele musí být uživatel starší osmnácti let a být plně svéprávný.

Uživatel přijetím těchto obchodních podmínek prohlašuje, že si je vědom své zejména finanční situace a že s tímto vědomím přistupuje k využívání Aplikace.

Je zakázáno jakkoliv šířit informace (tipy) poskytnuté poskytovatelem v rámci služby. V případě porušení tohoto zákazu bude uživateli bez náhrady zrušen uživatelský účet a je to považováno za podstatné porušení smlouvy a těchto obchodních podmínek. Uživatel odpovídá poskytovateli za škodu, která mu takovým porušením vznikne.

 

1.3. Vztahuje se smlouva o poskytování služeb pouze na služby?

Jako smlouva o poskytování služeb (nebo jenom „smlouva“) se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o smlouvu kupní.

 

1.4. Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a služby objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

 

1.5. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:

 

1.6. Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

 

1.7. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami? 

Potvrzením v Aplikaci a dále též zaplacením služby stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

2. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Jak uzavíráme smlouvu o poskytování služeb?

V Aplikaci je uveden seznam služeb včetně popisu hlavních vlastností těchto služeb. Po kliknutí je u každé služby je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace služeb je v souladu s § 1732 odst. 2 občanského zákoníku naším návrhem na uzavření smlouvy. Pro uzavření smlouvy je nutné odeslání objednávky stisknutím tlačítka „Zaplatit“ a současné uhrazení ceny za objednané služby (tímto akceptujete naši nabídku služeb).

 

2.2. Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím Aplikace, a to vybráním příslušného počtu kreditů, které chcete objednat, případně jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených v Aplikaci umožňujeme.

Před závazným odesláním objednávky uvidíte v Aplikaci rekapitulaci objednávky, zejména počet objednaných kreditů, včetně konečné ceny (v závislosti na zvoleném způsobu platby). Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství objednávaných služeb a e-mailovou adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Zaplatit“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

 

2.3. Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem, kdy zaplatíte cenu za vámi objednané služby. Vaše objednávka včetně potvrzení o provedené platbě vám bude zaslána včetně platných obchodních podmínek na vaši e-mailovou adresu.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z Aplikace.

 

2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Všechny vámi odeslané a zaplacené objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka služeb, ohledně kterých nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 5), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

 

2.5. Může se cena uvedená v Aplikaci měnit?

Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Aplikaci. Případné slevy z cen služeb nelze vzájemně kombinovat, ledaže je v Aplikaci výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služeb v Aplikaci nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni poskytnout vám služby za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že jste již uhradili cenu (tedy došlo k uzavření smlouvy). V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená u služeb v Aplikaci nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k uhrazení ceny, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

 

2.6. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, naše nabídka služeb v Aplikaci a vaše objednávka, za podmínky, že je uhrazena. Celá smlouva vám bude zaslána e-mailem nebo na vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

 

2.7. Co když něčemu ve  smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi vám poskytneme veškeré potřebné informace.

 

2.8. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém nebo anglickém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

 

2.9. Je smlouva někde uložena?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání vám ji zašleme.

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Cenu za služby můžete uhradit prostřednictvím platební brány Global Payment (pokyny vám budou sděleny v Aplikaci).

Případné další způsoby platby jsou uvedeny v Aplikaci.

Některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny v Aplikaci. Před odesláním platby bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

 

3.2. Kdy nastane splatnost ceny za objednané služby?

Cena za objednané služby je splatná současně s podáním objednávky. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

 

3.3. V jaké měně můžete platit?

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

 

3.4. Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Při platbě za služby po vás nebudeme požadovat zálohu. Celá cena za služby je vždy splatná současně s podáním objednávky a objednané služby jsou tedy zaplaceny vždy před jejich dodáním.

 

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Kdy a jak vám službu dodáme?

Vámi objednané služby v podobě kreditů vám budou dodány bez zbytečného odkladu po provedení platby, nejpozději však do 48 hodin od připsání ceny na náš účet, vyjma situace dle článku 5.2. těchto podmínek, kdy kredity budou dodány až po uběhnutí lhůty 14ti dnů po uhrazení ceny. Služby v podobě kreditů vám budou dodány tak, že dojde k připsání objednaného a zaplaceného počtu kreditů na vašem uživatelském účtu.

Od okamžiku připsání kreditů na váš uživatelský účet je můžete uplatnit zvolením dnů v kalendáři, ve kterých chcete obdržet naše služby v podobě tipů. Kalendář je přístupný ve vašem uživatelském účtu v Aplikaci.

Pro obdržení služeb v podobě tipů je třeba výběr dnů v kalendáři potvrdit, a to stisknutím tlačítka „Potvrdit“ pod kalendářem. Před jeho stisknutím vám doporučujeme zkontrolovat zvolené dny. Po potvrzení zvolených dnů v kalendáři již jejich volbu nelze měnit. Další dny (i v tom samém měsíci) můžete vybírat a potvrdit až po uplynutí dnů, na které jste si již zasílání tipů zvolili a potvrdili. Volbu příslušného dne v kalendáři je třeba provést nejpozději 48 hodin před jeho počátkem (00:00 hodin daného dne). 

Všechny vaše zvolené dny se vám okamžitě zobrazí v kalendáři ve vašem uživatelském účtu.

Vámi objednané služby v podobě tipů na výsledky fotbalových utkání vám budou dodávány vždy v průběhu dne, který jste zvolili a potvrdili ve svém kalendáři, a to jejich zobrazením ve vašem uživatelském účtu v Aplikaci prostřednictvím notifikací. Počet dodaných tipů se může každý vybraný den lišit, zejména v závislosti na počtu fotbalových utkání, která ten den probíhají. Týdně však vždy zasíláme alespoň 10 notifikací. Podrobnosti jsou uvedeny v Aplikaci.

Případné náklady na dodání služby budou uvedeny již v objednávce a budou součástí konečné ceny za služby.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Můžete od smlouvy odstoupit?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami v objednávce současně výslovně souhlasíte s tím, že služby dle těchto obchodních podmínek vám budou splněny (dodány) před uplynutím zákonné lhůty 14ti dnů ode dne uzavření smlouvy a tedy jste srozuměni s tím, že v takovém případě nemáte v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy.

 

5.2. Můžete od smlouvy odstoupit v jiné situaci?

V případě, že nebudete souhlasit v Aplikaci s postupem dle článku 5.1. těchto obchodních podmínek, můžete od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Upozorňujeme, že při využití této možnosti vám budou služby dodány až po uplynutí této lhůty, pokud v ní od smlouvy neodstoupíte. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

 

5.3. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li společně se službou poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti.

 

5.4. Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsme od vás již přijali?

V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit vám peněžní prostředky, které jsme od vás na základě smlouvy přijali. Peníze vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to (i) stejným způsobem, jakým jsme od vás peněžní prostředky přijali, nebo (ii) způsobem, jakým budete požadovat.

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

 

5.5. Odstoupíte-li od smlouvy, a my jsme již začali s plněním na základě vaší výslovné žádosti před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradíte nám poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

 

5.6. Kredity, kterých se týká vaše odstoupení od smlouvy, vám budou z uživatelského účtu odebrány.

 

5.7. Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

  1. technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena služby (článek 2.5 těchto obchodních podmínek);
  2. službu z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout;
  3. plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním;
  4. porušíte zákaz dle článku 1.2. těchto podmínek.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o svém odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči vám účinné okamžikem, kdy je vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu, vrátíme vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu naším https://www.betcomando.com/cz/podminky/reklamacni-rad/. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k vaší spokojenosti.

 

7. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

Obsah Aplikace (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení Aplikace a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných v Aplikaci.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

 

7.1. Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel jako držitel autorských práv má zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do jeho autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

 

7.2. Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy v Aplikaci může dojít k opuštění Aplikace a k přesměrování na webové stránky či aplikace třetích subjektů.

 

7.3. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Aplikace nebo v důsledku jejího užití v rozporu s jejím určením. Při využívání Aplikace nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na její provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Aplikaci a užívat Aplikaci nebo její části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejím určením či účelem.

 

7.4. Nemůžeme vám zaručit nepřerušený přístup do Aplikace, ani nezávadnost a bezpečnost Aplikace. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání Aplikace, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných v Aplikaci, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Aplikace, počítačovými a jinými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

 

7.5. Pokud se při užívání Aplikace dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup do Aplikace, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

 

8.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 8.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

 

8.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

8.4. Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby (dle státu, kde se nacházíte, resp. kde využíváte služby komunikace na dálku).

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to zasláním SMS, e-mailu, případně doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty nebo na telefonní číslo uvedené ve vašem uživatelském účtu.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.06.2018.

Podmínky užití aplikace BETCOMANDO

Nacházíte se v mobilní aplikaci BETCOMANDO (dále jen „Aplikace“), kterou provozuje naše podnikatel

Filip Domorád

se sídlem Harmonická 1384/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5

IČ: 72860791

DIČ: CZ7803023437

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Prahy 13

Adresa pro doručování: Filip Domorád, Harmonická 1384/13, Praha 5 – Stodůlky, 158 00

Kontaktní e-mail: ceo@betcomando.com

jako provozovatel

Vezměte, prosím, na vědomí, že bez ohledu na to, zda v Aplikaci objednáváte služby či se v ní registrujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí Aplikace.

Instalací Aplikace a provedenou registrací souhlasíte s těmito podmínkami užití Aplikace.

 

1. Registrace v Aplikaci

Aplikaci nelze bez registrace využívat, ani přes ni objednávat služby definované v obchodních podmínkách. Registraci lze provést prostřednictvím registračního formuláře dostupného po instalaci Aplikace do vašeho mobilního zařízení a jejím prvním spuštění. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména uživatelské jméno, jméno, příjmení, kontaktní e-mail a telefon. Registrací je založen uživatelský účet a uživateli zaslána SMS zpráva obsahující heslo, které slouží k ověření identifikace uživatele a jeho přihlášení do systému.

Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. Stejně tak můžeme zrušit účet, u kterého zjistíme duplicitní registraci, nebo registraci osob, u kterých bylo v minulosti zjištěno zneužití služeb sázkového poradenství.

V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat službu, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny v Aplikaci.

Vezměte, prosím, na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užití nebo obchodních podmínek. Uživatelský účet můžeme zrušit také, pokud jej uživatel déle než 1 rok nevyužívá, případně pokud zrušení bude iniciováno ze strany uživatele z důvodu opakované nefunkčnosti systému Aplikace. V posledně zmiňovaném případě má uživatel po zrušení jeho účtu nárok na vrácení částky, kterou nevyužil (prostřednictvím kreditů) k výběru zasílání tipů v kalendáři.

 

2. Ochrana osobních údajů

Při vyplnění objednávky nebo při provedení registrace nám poskytujete některé vaše osobní údaje. Dále při užívání Aplikace dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním Aplikace souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

2.1. Co jsou osobní a další údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

 

2.2. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje získané při registraci můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat pouze za účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem umožnění přístupu k vašemu účtu a co nejsnazšího užívání Aplikace. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků. Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy vašeho účtu a pro uživatelskou podporu.

Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít na základě našeho oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našich služeb obdobných těm, které jste si od nás objednali. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.

Pokud nám k tomu potvrzením při registraci dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané při registraci, zejména při vyplnění objednávky nebo při založení uživatelského účtu zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili. Pokud jste mladší 16 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.

Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který udělujete příslušným nastavením vašeho mobilního zařízení). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme zejména pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

 

2.3. Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

Osobní údaje zadané v rámci registrace využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.

Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování aplikace, na kterém budeme nabízet služby obdobné těm, které vám byly poskytnuty.

 

3. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

3.1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

 

3.2. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:

Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

 

3.3. Právo na opravu

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

 

3.4. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

 

3.5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:

Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

 

3.6. Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

 

3.7. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

 

3.8. Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

 

4. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení.

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.

Vaše osobní údaje zpracovává zejména:

 

4.2. Jak osobní údaje zpracováváme?

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

5. SOUBORY COOKIES

5.1. Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka Aplikace, které umožňují fungování Aplikace.

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování Aplikace. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení vašeho mobilního zařízení.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce Aplikace.

 

5.2. Jaké cookies a pro jaké účely je w využívá?

Aplikace používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení Aplikace. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá Aplikace, jsou následující:

 

5.3. Používané služby pracující s cookies

Aplikace používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google LLC (dále jen „Google“), službu Facebook Pixel poskytovanou společností Facebook Inc. Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů - http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/.

 

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 1. 6. 2018

Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb zakoupených prostřednictvím Aplikace BETCOMANDO (dále jen „Aplikace“) od podnikatele

Filipa Domoráda

se sídlem Harmonická 1384/13, Praha 5 – Stodůlky, 158 00

IČ: 72860791

který je plátcem DPH

DIČ: CZ7803023437

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Jilemnice, č. j. ŽÚ 1002292/ZmObor15-1

Adresa pro doručování: Filip Domorád, Harmonická 1384/13, Praha 5 – Stodůlky, 158 00

Kontaktní e-mail: czech@betcomando.com

 

1. Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu.

 

2. Jaká je záruční doba poskytované služby?

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

 

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatnou opravu služby. Nelze-li vadu služby takto odstranit, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

 

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

- jste o vadě před poskytnutím služby věděli;

- jste vadu sami způsobili.

 

5. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamaci lze uplatnit telefonicky, e-mailem či písemně.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 01.05.2015.